Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng là câu hỏi thường gặp trong một số dạng bài tập về giao thoa ánh sáng.

Câu hỏi 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa sánh sáng, khe Y-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 ở cùng một bên vân trung tâm là

A. x = 3i

B. x = 4i

C. x = 5i

D. x = 10i

Đáp án B

Câu hỏi 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa sánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 4 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8 mm. Toạ độ của vân sáng bậc 3 là

A. ± 9,6 mm

B. ± 4,8 mm

C. ± 3,6 mm

D. ± 2,4 mm

Đáp án C

Câu hỏi 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa sánh sáng, biết D = 2 m; a = 1 mm; λ = 0,6 μm. Vân tối thứ tư cách vân trung tâm một khoảng

A. 4,8 mm

B. 4,2 mm

C. 6,6 mm

D. 3,6 mm

Đáp án B

Câu hỏi 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa sánh sáng, biết D = 3 m; a = 1 mm. Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5 mm,ta thu được vân tối bậc 3. Tính bước sóng ánh dùng trong thí nghiệm.

A. 0,60 μm

B. 0,55μm

C. 0,48 μm

D. 0,42 μm

Đáp án A

Câu hỏi 5: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 μm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là

A. 0,50 mm

B. 0,75 mm

C. 1,25 mm

D. 2 mm

Đáp án D

Câu hỏi 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 5,5.1014 Hz

B. 4,5. 1014 Hz

C. 7,5.1014 Hz

D. 6,5. 1014 Hz

Đáp án C

Câu hỏi 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng l, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của lamda  bằng

A. 0,60 μm

B. 0,50 μm

C. 0,45 μm

D. 0,55 μm

Đáp án A

Câu hỏi 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách giữa hai khe SvàS­2 là 1 mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 1m, bước sóng ánh sáng bằng 0,5 μm. Xét 2 điểm M và N (ở cùng phía đối với vân trung tâm) có tọa độ lần lượt xM = 2 mm và xN = 6 mm. Giữa M và N có

A. 6 vân sáng

B. 7 vân sáng

C. 5 vân sáng

D. 12 vân sáng

Đáp án B

Câu hỏi 9: Trong thí nghiệm Y-ân về giao thoa ánh sáng I-âng với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn D =1m . Để tại vị trí của vân sáng bậc 5 trên màn là vân sáng bậc 2 thì phải dời màn ra hay về gần so với vị trí ban đầu một khoảng bao nhiêu?

A. ra xa 1,5 m

B. gần 1,5m

C. về gần 2,5m

D. ra xa 2,5m

Đáp án A

Câu hỏi 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4m đến 0,75m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc một quan sát được trên màn là:

A. 2,8mm

B. 2,8cm

C. 1,4cm

D. 1,4mm

Đáp án D