Mã di truyền có tính thoái hóa tức là

Mã di truyền có tính thoái hóa tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, trừ AUG và UGG hay tính thoái hóa của mã di truyền thể hiện ở một axit amin có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba.

Câu hỏi: Mã di truyền có tính thoái tức là

A. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.

B. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.

C. mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.

D. một bộ ba mã hóa chỉ mã hóa cho một loại axit.

Đáp án B: Mã di truyền có tính thoái hóa tức là nhiều bộ ba cùng mang thông tin mã hóa cho một axit amin.