Trong ngôn ngữ lập trình Pascal từ khóa CONST dùng để

Câu hỏi: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa CONST dùng để

A. Khai báo tên chương trình
B. Khai báo hằng
C. Khai báo biến
D. Khai báo thư viện

Đáp án B.

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa CONST dùng để khai báo hằng.