Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi?

Câu hỏi: Trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì để cứu Lê Lợi?

A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến

B. Giúp Lê Lợi rút quân an toàn

C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng

D. Tất cả cùng đúng

Đáp án C.

Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng.