Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?

Câu hỏi: Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?

A. Vương triều Hồi giáo Đê-li

B. Vương triều Gúp-ta

C. Vương triều Mô-gôn

D. Vương triều Hác-sa

Đáp án B.

Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều Gúp-ta được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển:

Thế kỉ III, Ấn Độ bị phân tán thành nhiều quốc gia nhỏ. Đến thế kỉ IV, Ấn Độ được thống nhất lại dưới vương triều Gúp-ta. Thời kì này là thời kì phục hưng và phát triển của Ấn Độ về cả kinh tế, xã hội và văn hóa.