Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại

Câu hỏi: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại

A. Guanin (G)
B. Uraxin (U)
C. Ađênin (A)
D. Timin (T)

Đáp án B.

Giải thích: Các loại nucleotit tham gia cấu tạo nên AND là A, T, G, X. Uraxin (U) là đơn phân cấu tạo nên ARN không phải đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN.