Trong Access ta có thể sử dụng biểu mẫu để

Câu hỏi: Trong Access ta có thể sử dụng biểu mẫu để

A. Tính toán cho các trường tính toán

B. Sửa cấu trúc bảng

C. Lập báo cáo

D. Xem, nhập và sửa dữ liệu

Đáp án D.

Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để: xem, nhập và sửa dữ liệu. Trong Access, biểu mẫu (form) là đối tượng cơ sở dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để tạo giao diện người dùng cho một ứng dụng cơ sở dữ liệu. Biểu mẫu “được liên kết” là biểu mẫu được kết nối trực tiếp với nguồn dữ liệu, như bảng hoặc truy vấn và có thể được dùng để nhập, chỉnh sửa hoặc hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu đó.