Thực dân Anh đã công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mỹ thông qua văn kiện nào

Câu hỏi: Thực dân Anh đã công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mỹ thông qua văn kiện nào

A. Hoà ước Véc-xai được kí kết (1783)

B. Thông qua Tuyên ngôn Độc lập (1776)

C. Thông qua Hiến pháp (1787)

D. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga (1777)

Đáp án A.

Tháng 9-1783, hòa ước được kí kết ở Véc-xai (Pháp). Theo hòa ước này, Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.