Trong Access muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ ta chọn

Câu hỏi: Trong Access muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ ta chọn

A. Create form by using Wizard

B. Create form for using Wizard

C. Create form with using Wizard

D. Create form in using Wizard

Đáp án A.

Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard…