Trình bày đối tượng nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

Câu hỏi: Trình bày đối tượng nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

Trả lời:

  • Đối tượng của Di truyền học là: các hiện tượng di truyền và biến dị.
  • Nội dung nghiên cứu: cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
  • Ý nghĩa: Có vai trò quan trọng về lý thuyết và thực tiễn cho khoa học chọn giống và Y học, đặc biệt là trong Công nghệ sinh học hiện đại.