Trao đổi chất bằng hệ thống khí là hình thức hô hấp của

Câu hỏi: Trao đổi chất bằng hệ thống khí là hình thức hô hấp của

A. chim
B. châu chấu
C. ếch nhái
D. giun đất

Đáp án A.

Trao đổi khí bằng hệ thống túi khí là hình thức hô hấp của chim.