Tình hình Việt Nam như thế nào sau đại thắng mùa xuân năm 1975

Tình hình Miền Bắc

– Thuận lợi: Đạt nhiều thành tựu to lớn trong 20 năm xây dựng CNXH, xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

– Khó khăn: bị cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài.

Tình hình Miền Nam

– Thuận lợi: đã hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền tay sai Sài Gòn ở trung ương bị sụp đổ.

– Khó khăn:

+ Cơ sở của chế độ thực dân ở địa phương cùng di hại xã hội vẫn tồn tại.

+ Nền kinh tế nông nghiệp vẫn lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, phát triển mất cân đối, lệ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài.

Tình hình Việt Nam sau đại thắng mùa xuân 1975

– Chấm dứt tình trạng chia cắt hai miền Nam-Bắc.

– Hai miền Nam-Bắc đều phải khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế để đi lên CNXH.

– Mở ra kỷ nguyên mới: độc lập – tự do – đi lên chủ nghĩa xã hội.