Tìm và viết đúng tên người Việt Nam có một tiếng hai tiếng ba tiếng bốn tiếng

Câu hỏi: Tìm và viết đúng tên người Việt Nam có một tiếng hai tiếng ba tiếng bốn tiếng

Trả lời:

1 một tiếng: Hằng, Quân

2 tiếng: Cẩm Ly, Trấn Thành

3 Tiếng: Trần Đăng Khôi, Quế Ngọc Hải

4 tiếng: Trần Tú Linh Đan, Ninh Dương Lan Ngọc