Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh gì để nói về sức mạnh vạn năng của dân chủ?

Câu hỏi: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh gì để nói về sức mạnh vạn năng của dân chủ?

A. Cánh cửa
B. Cái búa
C. Cái liềm
D. Cái chìa khóa

Đáp án D.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có hàng trăm câu nói và viết về dân chủ nhưng có lẽ câu “… thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn” là câu cô đọng nhất, sâu sắc nhất và có tính khái quát cao nhất khi nói về vai trò của dân chủ và việc thực hiện dân chủ trong đời sống xã hội. Điều này cho thấy sự đánh giá rất cao của Người về vai trò của việc thực hành dân chủ, cả trong Đảng và trong xã hội. Người cho rằng, dân chủ là phương cách hữu hiệu nhất để giải quyết mọi khó khăn, vì Người tin ở dân, dựa vào dân. Không chỉ là “tài sản quý” của nhân dân mà đối với sự nghiệp cách mạng, dân chủ cũng là “tài sản quý”, bởi phát huy dân chủ sẽ động viên được lực lượng của toàn dân hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng. Người từng nói: “Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”.