Tiếng nói bắt đầu xuất hiện từ người

Câu hỏi: Tiếng nói bắt đầu xuất hiện từ người

A. Nêanđectan
B. Homo erectus
C. Xinantrôp
D. Crômanhôn

Đáp án A.

Tiếng nói bắt đầu xuất hiện từ người Nêanđectan.