Tiền đề dẫn đến sự ra đời nhà nước đầu tiên ở nước ta là

Câu hỏi: Tiền đề dẫn đến sự ra đời nhà nước đầu tiên ở nước ta là

A. Chống ngoại xâm, quản lý xã hội
B. Trị thủy, phân chia giai cấp
C. Phân chia giai cấp, trị thủy
D. Trị thủy, phân chia giai cấp, chống ngoại xâm

Đáp án D.

Tiền đề dẫn đến sự ra đời nhà nước đầu tiên ở nước ta là trị thủy, phân chia giai cấp, chống ngoại xâm.