Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000 là

Câu hỏi: Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000 là

A. Gia tăng dân số nhanh

B. Số người di cư đến nước Nga ngày càng đông

C. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn

D. Đời sống nhân dân đã được cải thiện

Đáp án D.

Một trong những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000 là đời sống nhân dân đã được cải thiện (Mục I, SGK/68 địa lí 11 cơ bản).