Theo em tính chất tiến bộ của tuyên ngôn độc lập của Mỹ thể hiện ở những điểm nào

Câu hỏi: Theo em, tính chất tiến bộ của “Tuyên ngôn Độc lập” của Mỹ thể hiện ở những điểm nào? (SGK Lịch sử 8 trang 8)

Trả lời:

Tính chất tiến bộ của “Tuyên ngôn Độc lập” của Mỹ thể hiện ở các điểm sau:

– Tuyên ngôn độc lập (4-7-1776) xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa.

– Tuyên ngôn mang tính chất dân chủ tự do, thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại. Nó nêu các nguyên tắc bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi con người.

Tuyên ngôn còn hạn chế: không thủ tiêu chế độ nô lệ, người phụ nữ không có quyền tham gia bầu cử, khẳng định quyền lực của người da trắng, quyền tư hữu tư sản…

(Nguồn: trang 8 sgk Lịch Sử 8)