Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc cách mạng 1905 đến 1907 là

Câu hỏi: Thể chế chính trị của nước Nga sau cuộc cách mạng 1905 đến 1907 là

A. quân chủ lập hiến
B. dân chủ tư sản
C. dân chủ cộng hòa
D. quân chủ chuyên chế

Đáp án D.

Sau cuộc cách mạng 1905 – 1907, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.