Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm

Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.

  • Sinh vật sản xuất: là sinh vật có khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời tổng hợp nên chất hữu cơ, chủ yếu là thực vật, vi sinh vật quang hợp.
  • Sinh vật tiêu thụ: gồm các sinh vật ăn thực vật và sinh vật ăn động vật.
  • Sinh vật phân giải: nhóm này gồm sác vi sinh vật sống dựa vào sự phân huỷ các chất hữu cơ có sẵn. Chúng tham gia vào việc phân giải vật chất để trả lại cho môi trường những chất ban đầu.

Ví dụ: Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm:

A. Sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải

B. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải

C. Sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải

D. Sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải

Đáp án B: Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.