Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái bao gồm

Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái bao gồm thành phần vô sinh là môi trường vật lý (sinh cảnh) và thành phần hữu sinh là quần xã sinh vật.

Thành phần vô sinh của hệ sinh thái bao gồm:

  • Các chất vô cơ: nước, điôxit cacbon, ôxi, nitơ, phốtpho…
  • Các chất hữu cơ: prôtêin, gluxit, vitamin, hoocmôn…
  • Các yếu tố khí hậu: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, khí áp…

Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái bao gồm:

  • Sinh vật sản xuất: là những sinh vật có khả năng quang hợp và hóa tổng hợp, tạo nên nguồn thức ăn cho mình và để nuôi các loài sinh vật dị dưỡng.
  • Sinh vật tiêu thụ: gồm các loài động vật ăn thực vật, sau là những động vật ăn thịt.
  • Sinh vật phân hủy: nhóm này gồm các vi sinh vật sống dựa vào sự phân hủy các chất hữu cơ có sẵn. Chúng tham gia vào việc phân giải vật chất để trả lại cho môi trường những chất ban đầu.

Câu hỏi: Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái bao gồm

A. Thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh.

B. Quần thể sinh vật và sinh cảnh.

C. Các nhân tố sinh thái vô sinh.

D. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân hủy.

Đáp án A: Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái bao gồm: thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh.