Trang chủ / Sinh học / Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm

Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm

Câu hỏi: Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm

A. Màng sinh chất, ti thể, nhân

B. Chất tế bào, ribôxôm, nhân con

C. Nhân, chất tế bào, trung thể

D. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân

Đáp án D.

Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm: màng sinh chất, chất tế bào, nhân.