Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là

Câu hỏi: Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính

A. sinh sản

B. di cư

C. xã hội

D. bảo vệ lãnh thổ

Đáp án C.

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính xã hội.