Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loại khác nhau cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau được gọi là

Câu hỏi: Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loại khác nhau cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau được gọi là

A. quần xã sinh vật

B. hệ sinh thái

C. sinh cảnh

D. hệ thống quần thể

Đáp án A.

Tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau được gọi là quần xã sinh vật.