Axit cacboxylic trong giấm ăn có công thức cấu tạo thu gọn là

Câu hỏi: Axit cacboxylic trong giấm ăn có công thức cấu tạo thu gọn là

A. HOOC-COOH
B. CH3-COOH
C. CH3-CH(OH)-COOH
D. HCOOH

Đáp án B.

Axit cacboxylic trong giấm ăn là axit axetic, có công thức là CH3-COOH.