Tầm quan trọng của sản xuất nông lâm ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

Câu hỏi: Tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

A. Sản xuất lương thực tăng liên tục

B. Hệ thống giống cây trồng, vật nuôi; cơ sở bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao

C. Ngành nông, lâm, ngư nghiệp sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến

D. Tất cả các ý trên

Đáp án C.

Vai trò của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân:

– Góp phần tiêu thụ một số sản phẩm như phân bón, thức ăn chăn nuôi,… làm tăng trưởng kinh tế.

– Đóng góp một phần lớn vào tổng cơ cấu sản phẩm trong nước.

– Cung cấp lương thực thực phẩm cho tiêu dùng trong nước.

– Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến (mía, cá hộp, thịt hộp).

– Đóng vai trò quan trọng trong hàng hóa xuất khẩu.

– Tạo việc làm cho nhiều lao động (chiếm 50% tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế).