Tại sao gọi là cách mạng khoa học công nghệ

Câu hỏi: Tại sao gọi là cách mạng khoa học công nghệ

A. Công nghệ được áp dụng vào tất cả các ngành sản xuất và đời sống xã hội
B. Cuộc cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật
C. Do công nghệ được chú trọng đầu tư phát minh
D. Có nhiều phát minh, sáng chế trong lĩnh vực công nghệ nhất

Đáp án B.

Giải thích: Cuộc cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học – kĩ thuật nên giai đoạn thứ hai được gọi là cách mạng khoa học công nghệ. Trong giai đoạn hai của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật (từ năm 1973 đến nay), cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra về công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới (thế hệ thứ ba), về vật liệu mới, về những dạng năng lượng mới và về công nghệ sinh học, phát triển tin học.