Sự sống được tiếp diễn liên tục là nhờ

Câu hỏi: Sự sống được tiếp diễn liên tục là nhờ

A. khả năng tự điều chỉnh cân bằng nội môi.

B. khả năng tiến hóa thích nghi với môi trường sống.

C. khả năng cảm ứng đặc biệt của sinh vật.

D. sự truyền thông tin di truyền trên ADN từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đáp án D.

Giải thích: Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông tin trên ADN từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.