Các tiêu chí cơ bản của hệ thống 5 giới bao gồm

Câu hỏi: Các tiêu chí cơ bản của hệ thống 5 giới bao gồm

A. cấu tạo tế bào, khả năng vận động, mức độ tổ chức cơ thể.
B. loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng.
C. khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng.
D. trình tự các nuclêotít, mức độ tổ chức cơ thể.

Đáp án B.

Giải thích: Các tiêu chí cơ bản để phân loại hệ thống 5 giới sinh vật bao gồm loại tế bào (tế bào nhân sơ hay nhân thực), mức độ tổ chức cơ thể (đơn bào hay đa bào), kiểu dinh dưỡng (tự dưỡng hay dị dưỡng).