Sự ra đời của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 1931 ở Việt Nam vì

Câu hỏi: Sự ra đời của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 1931 ở Việt Nam vì

A. giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội.
B. hoàn thành mục tiêu đề ra trong Luận cương chính trị tháng 10 – 1930.
C. là mốc đánh dấu sự tan rã của bộ máy chính quyền thực dân và tay sai.
D. là hình thức chính quyền nhà nước giống các Xô viết ở nước Nga.

Đáp án A.

Sự ra đời của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 vì đã giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội.