Điểm tập kích đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn sau khi chuyển căn cứ từ Thanh Hóa vào Nghệ An là

Câu hỏi: Điểm tập kích đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn sau khi chuyển căn cứ từ Thanh Hóa vào Nghệ An là

A. Thành Trà Lân

B. Thành Nghệ An

C. Diễn Châu

D. đồn Đa Căng

Đáp án D.

Sau khi kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An được Lê Lợi chấp nhận, ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ tập kích vào Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) (1) -> Hạ thành Trà Lân (2) -> Hạ thành Khả Lưu, Bồ Ải + vây hãm thành Nghệ An (3) -> Tiến đánh giải phóng Diễn Châu (4) -> Giải phóng Thanh Hóa (5).