Sự kiện và nhân vật lịch sử thường xuất hiện trong thể loại nào

Câu hỏi: Sự kiện và nhân vật lịch sử thường xuất hiện trong thể loại nào

A. Truyện cổ tích

B. Truyện thơ

C. Truyện cười

D. Truyện truyền thuyết

Đáp án D.

Sự kiện và nhân vật lịch sử thường xuất hiện trong truyện truyền thuyết.