Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế giai cấp ở châu Âu như thế nào

Câu hỏi: Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế giai cấp ở châu Âu như thế nào?

A. Hình thành hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản.

B. Giữ nguyên hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và công nhân.

C. Cải cách hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và nông nô.

D. Hình thành hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp thương nhân và thợ thủ công.

Đáp án A.

Giải thích:

– Về kinh tế: chủ xưởng, chủ đồn điền thuê nhân công làm việc để làm giàu cho mình → Hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

– Về giai cấp:

+ Các chủ xưởng, chủ đồn điền, những thương nhân giàu có mở rộng kinh doanh→ trở nên giàu có → giai cấp tư sản.

+ Người làm thuê trở thành giai cấp vô sản.