Sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp tự dưỡng

Câu hỏi 1: Sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp tự dưỡng?

A. Vi khuẩn hình que

B. Vi khuẩn hình cầu

C. Vi khuẩn lam

D. Vi khuẩn hình xoắn

Đáp án C.

Vi khuẩn lam có chứa lục lạp nên có khả năng quang hợp tự dưỡng.

Câu hỏi 2: Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

A. Thực vật và vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh

B. Thực vật, vi khuẩn lam và tảo

C. Thực vật và nấm

D. Thực vật và động vật

Đáp án B.

Những nhóm sinh vật có khả năng quang hợp là thực vật, vi khuẩn lam và tảo.