Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến?

Câu hỏi: Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến?

A. Nho giáo

B. Đạo giáo

C. Phật giáo

D. Tôn giáo dân gian Trung Quốc

Đáp án A. Ở Trung Quốc hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến là Nho giáo.

Giải thích:

Chế độ phong kiến Trung Quốc được xây dựng theo mô hình quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. Những giáo lý của Nho giáo là công cụ sắc bén bảo vệ chế độ phong kiến.