Sản phẩm của quá trình lên men rượu là

Câu hỏi: Sản phẩm của quá trình lên men rượu là

A. O2

B. Nước

C. axit axetic

D. CO2

Đáp án D.

Sản phẩm của quá trình lên men rượu là etanol và CO2.