Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì

Câu hỏi: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì

A. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục.

B. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền.

C. Làm tốt công tác tuyên truyền.

D. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.

Đáp án D.

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.

Phương hướng chính sách dân số:

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.

+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục, huy động toàn xã hội tham gia công tác giáo dục kế hoạch hóa gia đình.

+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản.

+ Nhà nước đầu tư đúng mức cho vấn đề dân số. Thực hiện xã hội hóa dân số.