Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong quá trình dịch mã là?

Câu hỏi: Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong quá trình dịch mã là?

A. mARN
B. Chuỗi polipeptit
C. Axit amin tự do
D. Phức hợp aa-tARN

Đáp án D.

Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong quá trình dịch mã là phức hợp aa-tARN.