Sản phẩm của ngành giao thông vận tải được tính bằng

Câu hỏi: Sản phẩm của ngành giao thông vận tải được tính bằng

A. Số hàng hóa và hành khách đã được vận chuyển

B. Số hàng hóa và hành khách đã được luân chuyển

C. Tổng lượng hàng hóa và hành khách cùng vận chuyển và luân chuyển

D. Số hàng hóa và hành khách đã được vận chuyển và luân chuyển

Đáp án D.

Sản phẩm của ngành giao thông vận tải được tính bằng số hàng hóa và hành khách đã được vận chuyển và luân chuyển.