Quyền quyết định đối với tài sản như mua bán tặng cho được gọi là

Câu hỏi: Quyền quyết định đối với tài sản như mua bán tặng cho được gọi là

A. quyền định đoạt

B. quyền khai thác

C. quyền chiếm hữu

D. quyền tranh chấp

Đáp án A.

Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho được gọi là quyền định đoạt.