Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo khác với tự thụ phấn là

Câu hỏi: Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo khác với tự thụ phấn là

A. Sản xuất ra hạt giống xác nhận
B. Lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li
C. Chọn lọc ra các cây ưu tú
D. Bắt đầu sản xuất từ giống SNC

Đáp án B. 

Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo khác với tự thụ phấn là lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li – SGK Công nghệ trang 13,15.