Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được dựa vào các

Câu hỏi: Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được dựa vào các… của cây trồng

A. Đặc điểm hình thái
B. Đặc điểm sinh lí
C. Phương thức dinh dưỡng
D. Phương thức sinh sản

Đáp án D.

Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được dựa vào các phương thức sinh sản của cây trồng – SGK Công nghệ trang 13.