Quốc hội đã ban hành một số điều luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng năm nào

Câu hỏi: Quốc hội đã ban hành một số điều luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng năm nào

A. 12/12/2005

B. 01/2007

C. 12/2005

D. 1/03/2006

Đáp án B.

Từ tháng 01/2007 Quốc hội đã ban hành một số điều luật Công nghệ thông tin trong bộ luật hình sự. Để bảo vệ lợi ích chung, mỗi cá nhân phải nghiêm túc tuân thủ bộ luật này.