Lý Bí lên ngôi hoàng đế sử cũ gọi là

Câu hỏi: Lý Bí lên ngôi hoàng đế sử cũ gọi là

A. Lý Bắc Đế

B. Lý Nam Đế

C. Lý Đông Đế

D. Lý Tây Đế

Đáp án B.

Lý Bí lên ngôi hoàng đế, sử cũ gọi là Lý Nam Đế.