Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là

Câu hỏi: Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là

A. Sao mã

B. Tự sao

C. Giải mã

D. Khớp mã

Đáp án C.

Tự sao là quá trình nhân đôi.

Sao mã là quá trình tổng hợp ARN.

Giải mã (dịch mã) là quá trình tổng hợp prôtêin.