Quá trình phong hóa lí học xảy ra mạnh nhất ở

Câu hỏi: Quá trình phong hóa lí học xảy ra mạnh nhất ở

A. miền khí hậu cực đới và miền khí hậu ôn đới hải dương ấm, ẩm

B. miền khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm và miền khí hậu ôn đới

C. miền khí hậu xích đạo nóng, ẩm quanh năm

D. miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) và miền khí hậu lạnh

Đáp án D.

Phong hóa lí học xảy ra chủ yếu do sự thay đổi nhiệt độ, sự đóng băng của nước, sự kết tinh của các chất muối. Nên quá trình phong hóa lí học xảy ra mạnh nhất ở miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) và miền khí hậu lạnh.