Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắn liền với quá trình

Câu hỏi: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắn liền với quá trình

A. Di dân

B. Chiến tranh

C. Công nghiệp hóa

D. Tác động thiên tai

Đáp án C.

Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ gắn liền với quá trình công nghiệp hóa. Các thành phố của Bắc Mĩ, đặc biệt là Hoa Kì phát triển rất nhanh.