Quá trình dịch mã kết thúc khi

Quá trình dịch mã kết thúc khi