Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

Phản ứng trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O). Hay nói cách khác, polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạu nên.

Câu hỏi 1: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

A. poli(metyl metacrylat).

B. poli(etylen terephtalat).

C. polistiren.

D. poliacrilonitrin.

Đáp án B: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là poli(etylen terephtalat). Các ý A, C, D đều được tạo than từ phản ứng trùng hợp.

Câu hỏi 2: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

A. Poli(metyl metacrylat).

B. Poli(hexametylen-ađipamit).

C. Poli(vinyl clorua).

D. Poli(butađien-stiren).

Đáp án B: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là poli(hexametylen-ađipamit). Poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua) và poli(butađien-stiren) đều được tông hợp bằng phản ứng trùng hợp. Poli(hexametylen-ađipamit) được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng (có giải phóng phân tử nước).