Phương thức sinh sống của người tối cổ là

Câu hỏi: Phương thức sinh sống của người tối cổ là

A. săn bắn, chăn nuôi

B. săn bắt, hái lượm

C. trồng trọt, chăn nuôi

D. đánh bắt cá, làm gốm

Đáp án B.

Phương thức sinh sống của người tối cổ là săn bắt và hái lượm (Mục 1 Trang 70 SGK Lịch sử 10 cơ bản).